Algemene voorwaarden Fysiomed the GYM

1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Fysiomed B.V., hierna te noemen “gebruiker” en de
natuurlijke- of rechtspersoon, hierna te noemen “klant” waarop gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met gebruiken, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te
worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
gebruiker en zijn directie.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIOMED THE GYM

De hierbij opgenomen algemene voorwaarden en het reglement dienen, voor zover van
toepassing, te worden beschouwd als een aanvulling op wat hieromtrent al is opgenomen in
en vermeld is op de in het inschrijfformulier en de hierna vernoemde voorwaarden,
bepalingen en reglement.


1 LIDMAATSCHAP

-Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden, indien overeengekomen een
andere periode (ook genoemd: de lidmaatschapsperiode), al naar gelang de keuze en gaat in
op de eerste dag dat de betalingsverplichting voor het lidmaatschap ingaat. Deze datum is
gelijk aan de datum van ingang vermeld op het inschrijfformulier.
-Na verlenging van de lidmaatschapsperiode geldt eveneens een opzegtermijn van een volle
kalendermaand.
-Het lidmaatschapsgeld dient in maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling te worden betaald.
De wijze van betaling vindt plaats op basis van de door de lidmaatschapshoud(st)er aan
Fysiomed The Gym verstrekte (Sepa-)machtiging tot incasseren van het lidmaatschapsgeld
van zijn of haar bankrekening. Incassering vindt plaats in de week voorafgaande aan het
begin van een nieuwe (lidmaatschaps)periode. Dit is rond de 25e van de vorige
kalendermaand. Wanneer de datum in het weekend valt, wordt er op de eerstvolgende
werkdag geïncasseerd. Indien het binnen het lidmaatschap gebruikelijk is dat met afspraken
wordt gewerkt (zoals bij Personal Coaching of Personal Training) en bij verhindering van een
gemaakte afspraak deze niet tijdig, dat wil zeggen, niet 24 uur van te voren is afgezegd,
bestaat er geen recht op een vervangende (gratis) afspraak binnen de overeengekomen
lidmaatschapsperiode of daarna. Bij een vervangende afspraak worden kosten in rekening
gebracht, die gelijk zijn aan de waarde toe te kennen aan een gemiddelde afspraak binnen
het overeengekomen lidmaatschap.
-De administratiekosten voor de polsband worden eenmalig via een hiertoe verstrekte
machtiging met het eerste lidmaatschapsgeld geïncasseerd, tenzij betaling hiervan al eerder
heeft plaatsgevonden.
-Bij niet nakomen van de betalingsverplichting door de lidmaatschaphoud(st)er is Fysiomed
The Gym gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en het achterstallige
lidmaatschapsgeld te vermeerderen met de nog te vervallen maandtermijnen van de lopende
lidmaatschapsperiode en de administratiekosten, direct en ineens op te eisen.
-Indien buiten de schuld van Fysiomed The Gym aan lidmaatschaphoud(st)er een nieuwe
polsband verstrekt dient te worden, bijvoorbeeld wegens verlies, dan is er €10,-
verschuldigd.
-Beëindigen van lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per email aan
thegym@fysiomed.org. De beëindiging van het lidmaatschap wordt door Fysiomed The Gym
schriftelijk bevestigd. Beëindiging kan geschieden met inachtneming van tenminste een volle
kalendermaand en op zijn vroegst tegen de expiratiedatum van de lidmaatschapsperiode.


2. TARIEVEN

Alle door Fysiomed The Gym gehanteerde tarieven zijn inclusief omzetbelasting en gelden tot
nader order, tenzij anders is overeengekomen. Wijziging van BTW vanuit overheidswege leidt
in ieder geval tot aanpassing van het tarief. Een eventuele aanpassing van de tarieven heeft
geen invloed op de duur van het lidmaatschap noch op de opzegtermijn.


3. AANSPRAKELIJKHEID

Fysiomed The Gym is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in of om Fysiomed The Gym.


4. FEESTDAGEN EN VAKANTIE

Fysiomed The Gym is normaliter het hele jaar geopend met uitzondering van een aantal
feestdagen. Op de overige door de overheid officieel erkende feestdagen, evenals op niet
officieel erkende feestdagen en gedurende de schoolvakanties van de basisscholen kunnen
openingstijden en lesroosters gewijzigd worden.


5. ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT

Lidmaatschaphoud(st)er heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden en het
reglement van Fysiomed The Gym, die gelijktijdig bij het invullen van dit inschrijfformulier
zijn verstrekt. Door ondertekening van dit formulier verklaart lidmaatschapshoud(st)er
hiervan kennis te hebben genomen en met de inhoud akkoord te zijn.

6. MINDERJARIGHEID

In het geval van minderjarigheid is de handtekening van een ouder of voogd vereist.


7. OVERDRAAGBAARHEID LIDMAATSCHAP

Een lidmaatschap is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar.


8. WIJZIGEN VAN LIDMAATSCHAPSVORM

Bij wijzigen van de lidmaatschapsvorm wordt opnieuw een lidmaatschap voor minimaal 6
maanden aangegaan of indien overeengekomen een andere periode (ook genoemd de
lidmaatschapsperiode) al naar gelang de keuze. Het nieuwe (gewijzigde) lidmaatschap gaat
in op de eerste dag van de maand waarop dit lidmaatschap wordt aangegaan. Wijzigen kan
ook plaatsvinden binnen eventuele van toepassing zijnde verleende groepskortingen indien
één of meerdere personen hun deelname aan het lidmaatschap beëindigen. Het recht op
korting kan hierdoor komen te vervallen. De looptijd van het nieuwe (gewijzigde)
lidmaatschap blijft onveranderd. Wijzigen kan uitsluitend schriftelijk via het invullen van een
wijzigingsformulier (wijzigingskaart), verkrijgbaar bij de receptie van Fysiomed The Gym.


9. BETALINGSVERPLICHTING LIDMAATSCHAPSHOUD(ST)ER/INCASSOPROCEDURE

De lidmaatschaphoud(st)er is door ondertekening van het inschrijfformulier een
betalingsverplichting aangegaan zoals in het inschrijfformulier is opgenomen. Bij het niet
nakomen hiervan hanteert Fysiomed The Gym de volgende incassoprocedure en kosten:
-Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse lidmaatschapsgeld ontvangt
lidmaatschaphoud(st)er hiervan een schriftelijk bericht. Tevens wordt hierbij vermeld dat
Fysiomed The Gym omstreeks de 15e van dezelfde maand wederom tot incasseren van het
verschuldigde lidmaatschapsgeld, verhoogd met € 10,00 aan administratiekosten, zal
overgaan.
-Is het incasseren van het lidmaatschapsgeld en de administratiekosten opnieuw niet
mogelijk, dan ontvangt de lidmaatschaphoud(st)er hiervan wederom een schriftelijk bericht.
Hierbij wordt tevens vermeld dat Fysiomed The Gym gelijktijdig bij het incasseren van het
lidmaatschapsgeld voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan
lidmaatschapsgeld, inmiddels verhoogd met tweemaal € 10,00 aan administratiekosten
incasseren. In dit bericht is ook opgenomen dat de toegangspas (polsband) is geblokkeerd en
dat uitsluitend tegen betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en tweemaal
administratiekosten van elk € 10,00 (€ 20,00 totaal) de toegangsblokkade tot Fysiomed The
Gym kan worden opgeheven. Betaling kan zowel contant als per pin bij de receptie en kan
ook door een rechtstreekse betaling op rekening NL 45 ABNA 0581350723 bij de ABN AMRO
ten name van Fysiomed The Gym.
-Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn, dan zal Fysiomed The Gym de
lidmaatschaphoud(st)er ook hiervan schriftelijk berichten. Gelijktijdig zal Fysiomed The Gym
overgaan tot het vorderen van wat verschuldigd is: bij een lidmaatschap voor een of twee
jaar alle nog niet betaalde lidmaatschapsgelden tot en met de laatste dag van de
lidmaatschapsperiode en de administratiekosten wegens uitblijven van betaling en bij een
lidmaatschap voor onbepaalde tijd de inmiddels verstreken niet betaalde maanden, de
administratiekosten wegens uitblijven van betaling en het lidmaatschapsgeld verschuldigd
over de opzegtermijn van een maand. Fysiomed The Gym zal tevens gebruik maken van haar
recht het lidmaatschap te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te
vervallen.
-Bij uitblijven van betaling door lidmaatschaphoud(st)er van het dan gevorderde zal na een
schriftelijke sommatie en ingebrekestelling deze vordering ter verdere incassering uit handen
worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan
verbonden, waaronder de wettelijke claim tot vermogensschade, de wettelijke rente en de
buitengerechtelijke en gerechtigde incassokosten geheel voor rekening van de
lidmaatschapshoud(st)er.


10. TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Het tijdelijk stopzetten (bevriezen) van een lidmaatschap, voor een periode van minimaal 1
maand en maximaal 6 maanden, is mogelijk:
-Op medische indicatie, o.a. bij blessure, minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden. Een
verklaring van een arts of therapeut dient te worden overlegd.
-Bij zwangerschap maximaal 6 maanden. Een verklaring van een huisarts of verloskundige is
vereist.
– Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland, minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden.
Een officieel bewijs hiervoor dient overlegd te worden.
Het bevriezen van een lidmaatschap kan uitsluitend per de 1e van de maand. De bevriezing
gaat in op het moment dat Fysiomed The Gym beschikt over de vereiste verklaring of bewijs.
Bij het activeren (ontdooien) van een lidmaatschap wordt indien van toepassing, de
einddatum van het lidmaatschap verschoven met het aantal maanden dat de bevriezing heeft
geduurd. Het activeren (ontdooien) van een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per
email worden gecommuniceerd naar thegym@fysiomed.org Het bevriezen van een
lidmaatschap met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
Tijdens de bevriezingsperiode wordt er niet geïncasseerd, de betaalperiode verschuift.
De contractperiode wordt verschoven met de periode dat de bevriezing heeft geduurd. Bij
opzegging van het lidmaatschap op het moment van ontdooiing (activering), dan wel na
ontdooiing van het lidmaatschap, dient conform de voorwaarden verbonden aan het
beëindigen van het lidmaatschap rekening gehouden te worden met minimaal een maand
opzegtermijn. De opzegtermijn van een maand gaat in vanaf de nieuwe einddatum van het
lidmaatschap, welke datum wordt bepaald door het opschuiven van de einddatum met de
periode van bevriezing Opzeggen van het lidmaatschap met terugwerkende kracht is niet
mogelijk. Terugbetaling van reeds geïncasseerde lidmaatschapsgelden behoort niet tot de
mogelijkheid.


11. OPZEGGEN LIDMAATSCHAP BIJ VERHUIZEN

Het tussentijds opzeggen van een lidmaatschap bij verhuizen buiten een straal van 10 km
van Fysiomed The Gym is mogelijk. Als bewijs hiervoor dient de lidmaatschapshoud(st)er een
kopie van een bankafschrift, waarop het nieuwe adres vermeld staat, dan wel een bewijs van
inschrijving bij de gemeente in de nieuwe woonplaats te overleggen. Het tussentijds
opzeggen wegens verhuizing kan ook plaatsvinden bij een van de deelnemers van een
groepsregeling. Het recht op korting kan hierdoor komen te vervallen. Beëindiging van het
lidmaatschap wegens verhuizing kan uitsluitend schriftelijk per email aan
thegym@fysiomed.org. De beëindiging van het lidmaatschap wordt door Fysiomed The Gym
(altijd) schriftelijk per email bevestigd. Opzeggen kan geschieden met inachtneming van
tenminste een volle kalendermaand.


12.WEIGEREN VAN LIDMAATSCHAP DOOR FYSIOMED THE GYM

Fysiomed The Gym mag te allen tijde zonder opgaaf van reden potentiële klanten weigeren
een lidmaatschap te verstrekken.


13.BEEINDIGEN VAN LIDMAATSCHAP DOOR FYSIOMED THE GYM

Fysiomed The Gym heeft het recht in geval van vernieling, ander ongewenst gedrag (ter
beoordeling van de directie van Fysiomed The Gym) en bij het niet nakomen van de
betalingsverplichting door een lidmaatschaphoud(st)er, het lidmaatschap van desbetreffende
persoon eenzijdig te ontbinden zonder dat lidmaatschaphoud(st)er enig recht en/of
schadevergoeding hieraan kan ontlenen. Fysiomed The Gym is dan bovendien gerechtigd de
betrokkende de toegang tot haar gebouw te weigeren.


14. ANNULERING VAN EEN LIDMAATSCHAP

Naast de wettelijke termijn om een aangegaan lidmaatschap te annuleren, bestaat eveneens
de mogelijkheid van annuleren voor zover dit binnen het kader van een (eenmalige) actie is
aangegeven. In de betreffende actie dient de termijn uitdrukkelijk vermeld te zijn. Annuleren
kan uitsluitend binnen de wettelijke dan wel de gestelde termijn per email aan
thegym@fysiomed.org. De ontvangst van de annulering wordt door Fysiomed The Gym
schriftelijk per email bevestigd.


15. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Fysiomed The Gym is gerechtigd op ieder moment de algemene voorwaarden te wijzigen
respectievelijk aan te vullen.


FYSIOMED THE GYM REGLEMENT


1. ALGEMEEN

Lidmaatschaphoud(st)er is verplicht bij elk bezoek aan de club de polsband te gebruiken bij
een bezoek aan Fysiomed The Gym. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de polsband
vervalt het recht op teruggave van de (eventueel) hiervoor betaalde borg. Ter verkrijging van
een nieuwe polsband dient een aanschaftarief betaald te worden.


2. FITNESS- EN GROEPSLESSENRUIMTEN

In de fitness- en groepslessenruimten is het dragen van schone sportkleding en schone
(zaal)schoenen verplicht. De schoenen mogen geen zolen hebben die afgeven. Het gebruik
van een handdoek op de toestellen is verplicht. In de sport ruimte zijn, in verband met
hygiëne, (T-)shirts met mouwtjes verplicht. De cardioapparaten dienen na gebruik schoon
achtergelaten te worden. Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer
teruggelegd te worden. In de sportruimten en/of kleedruimten mag drank alleen in
afsluitbare verpakking worden meegenomen. Eigen meegebrachte consumpties zijn verboden
en kauwgom is om veiligheidsreden niet toegestaan. Kinderen onder de 16 jaar hebben geen
toegang tot de fitnessruimten, tenzij anders overeengekomen met de fitnessinstructeurs.
Houd u altijd aan de instructies van de personeelsleden van de club. Doe altijd een goede
warming up voordat u begint aan uw sportactiviteiten. Controleer altijd de materialen
waarmee u gaat sporten.


3. KLEEDRUIMTEN

Gebruik een locker om al uw toebehoren in op te bergen.


4. GEBRUIK APPARATUUR

Van fitness- en cardiotoestellen mag alleen gebruik gemaakt worden na uitleg over het
gebruik hiervan door onze instructeurs. Dit ter voorkoming van onnodige ongelukken en/of
blessures.


5. WIJZIGING REGLEMENT

Fysiomed The Gym is, indien zij dit nodig acht, gerechtigd het reglement te wijzigen ofwel
aan te vullen. 

File download