Algemene voorwaarden Fysiomed

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Fysiomed B.V., hierna te noemen “gebruiker” en de
natuurlijke- of rechtspersoon, hierna te noemen “klant” waarop gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met gebruiken, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te
worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van
gebruiker en zijn directie.
1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Gebruiker en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de
geest” van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker worden door schriftelijke of
mondelinge overeenkomst aanvaard.
2.2 De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle door Fysiomed B.V. ten behoeve van
de klant gemaakte kosten.

Artikel 3. Afrekening en betaling

3.1 De klant is de in de schriftelijke of mondelinge overeenkomst bepaalde prijs
verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd gesloten meer dan drie
maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten
diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de
3.2 dienst(en) (moet(en)) wordt(en verleend, waaronder tevens worden verstaan de
prijzen als vermeld op lijsten welke door Fysiomed B.V. op een voor de klant
zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan
de klant, zonodig op dienst verzoek, wordt overhandigd.
3.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of noshow, zijn door de klant verschuldigd per de datum van dagtekening van de
betrokken rekening.
3.4 Wanneer een rekening voor een lager bedrag dan € 150,00 een factuur wordt
gezonden, dan kan Fysiomed B.V. daarenboven € 10,00 aan adminstratiekosten in
rekening brengen.
3.5 De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke hij aan Fysiomed uit
welke hoofde ook verschuldigd is. Hij kan zich niet beroepen op enig voorrecht
van uitwinning. Door te verschijnen heeft de klant te kennen gegeven de
betreffende overeenkomst te vertegenwoordigen.
3.6 Fysiomed B.V. kan telkens tussentijdse betalingen verlangen van inmiddels
verleende diensten.
3.7 Fysiomed B.V. kan zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen
gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan
hem verschuldigd is. Het overschot dient door Fysiomed B.V. onverwijld aan de
klant te worden terugbetaald.
3.8 Betalingen voor de geleverde diensten dient te geschieden binnen dertig dagen na
de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en kan
Fysiomed B.V. zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen nemen. De
wettelijke rente zal ook worden gevorderd.
3.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen
de vorderingen van de gebruiker en de verplichtingen van de klant jegens
gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
3.10 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
3.11 Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook
de buitengerechtelijke kosten, komen ten last van de klant.
3.12 Fysiomed kan via een factoringbedrijf declaraties betaalbaar stellen, hierbij gelden
de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf.

Artikel 4. Annuleringen

4.1 Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke
niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 45,00.
4.2 In overleg met uw behandelend therapeut kan bij ziekte of onvoorziene
omstandigheden van artikel 4.1 afgeweken worden, de behandelend therapeut is
hierin de beslisser.

Artikel 5. huishoudelijke regels

5.1 Onze openingstijden zijn maandag t/m donderdag van 07:00 – 22:00 uur, vrijdag van 07:00 – 20:00 en
zaterdag & zondag van 09:00 – 17:00 uur.
5.2 Voor behandelafspraken kunt u telefonisch contact met ons opnemen via
telefoonnummer 020-5608920
5.3 Behandelafspraken die u maakt bij de balie verzoeken wij u vast te leggen op een
afsprakenkaartje; dit voorkomt misverstanden. Een kaartje is verkrijgbaar aan de
receptiebalie.
5.4 Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere
behandeling. Indien door omstandigheden de wachttijd langer bedraagt, zult u
hierover door uw fysiotherapeut of de front-Office worden geïnformeerd.
5.5 Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut afwezig is vanwege onverwacht extern
(werk) bezoek. In dat geval wordt uw (behandel-)afspraak in principe
waargenomen worden door een andere fysiotherapeut.
5.6 In onze praktijk is het niet toegestaan te roken.
5.7 Huisdieren zijn niet gewenst.

Artikel 6. Trainen

6.1 Trainen is alleen mogelijk onder begeleiding van een fysiotherapeut of met een
geldig trainingsabonnement.
6.2 Het trainingsabonnement is 3 maanden geldig.
6.3 Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
6.4 De klant geeft toestemming voor het maken van een digitale pasfoto tbv de
ledenadministratie.
6.5 Het is verplicht bij ieder trainingsbezoek uw lidmaatschapskaart mee te nemen en
door de paslezer te halen.
6.6 Het abonnement kan op verzoek tijdelijk worden stilgelegd. Dit kan in geval van
vakantie, langdurige blessure, ziekte of andere geldige reden. Teruggave van
abonnementsgeld is niet mogelijk. Het tijdelijk op non-actief stellen om andere
redenen dan hiervoor vermeld, kan alleen in overleg en onder zeer duidelijke
voorwaarden. Het onderbreken van het lidmaatschap om medische redenen kan
alleen indien dit schriftelijk is aangegeven. In voorkomende gevallen vragen wij
een verklaring van uw behandelend arts.
6.7 U dient zorgvuldig met onze (trainings)apparatuur om te gaan. In geval van
schade door onzorgvuldig gebruik van onze bezittingen en eigendommen kunnen
wij u een schadevergoeding aanrekenen.
6.8 In de trainingszaal verzoeken wij u gebruik te maken van een zelf meegebrachte
handdoek tijdens het trainen.
6.9 U dient in de trainingszaal sportschoenen en trainingskleding te dragen.
6.10 Het is verboden in de trainingszaal te telefoneren, te eten en kranten of
tijdschriften te lezen tijdens het trainen.
6.11 U bent verplicht om na gebruik van de apparatuur en trainingsonderdelen deze
weer op te ruimen.
6.12 De gebruiker is bevoegd bij wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag naar haar
oordeel, de lidmaatschap in te trekken en het desbetreffende lid de toegang tot
Fysiomed B.V. te ontzeggen.
6.13 De gebruiker behoudt zich het recht om tarieven, contributies, openingstijden,
faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of
speciale aanbiedingen kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend.
6.14 Leden dienen zich te confirmeren aan de huisregels van Fysiomed B.V.

Artikel 7 Privacy en omgang met patiëntgegevens

7.1 Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld in navolging van de wet
persoonsregistratie.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
8.2 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verder) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar
verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker
niet mogelijk is en dit langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
8.4 Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd dat reeds uigevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt echt niet als het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
9.2 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
9.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van
materiële en/of immateriële schade.